Vissza a listához

ADAPTATÍV SEBESSÉGTARTÓ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ha a közlekedési viszonyok engedik (zavartalan forgalmú főutakon vagy autópályán), az adaptív sebességtartó lehetővé teszi a választott sebesség (szabályozott sebesség) megtartását a gépkocsi és a sávban előtte haladó jármű közötti követési távolság megtartása mellett.

A funkció 50 km/h, és 160 km/h között szabályozható.

A sebességmérő kamera körülbelül 120 méteres távolságban képes az érzékelésre.

Különlegesség:

- a vezetőnek ügyelnie kell az adott országban maximálisan megengedett sebesség betartására;

- az adaptív sebességtartó a fékezési teljesítmény egyharmadáig fékezheti a gépkocsit. Az adott helyzettől függően előfordulhat, hogy a vezetőnek ennél erősebben kell fékeznie.

A fejmagasságú kijelzővel felszerelt gépkocsik esetében bizonyos információkat ez utóbbi is kijelez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció.

Soha nem válthatja fel a sebességkorlátozások betartását, valamint a vezető éberségét és felelősségét. A járművezetőnek mindig uralma alatt kell tartania a járművet.

Az adaptatív sebességtartó nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási viszonyok mellett (köd, eső, oldalszél stb.).

Balesetveszély.

A sebességmérő kamera helye 1

Győződjön meg arról, hogy a szélvédőt ne takarja semmi (piszok, sár, hó, pára stb.).

Kapcsolók

5 Központi be-/kikapcsoló.

2 Kapcsolók:

a a szabályozott sebesség bekapcsolása, elmentése és növelése (+);

b a szabályozott sebesség csökkentése (-).

3 Bekapcsolás a memorizált szabályozott sebességérték visszahívásával (R).

4 A funkció készenléti állapota (a szabályozott sebességérték memorizálásával) (O).

6 A követési távolság beállítása.

Üzembe helyezés

Nyomja meg a kapcsoló 5 oldalát . A visszajelzőlámpa zölden kigyullad és a(z) „Távolságtartó” üzenet jelenik meg a kijelzőegységen vonalak kíséretében annak jelzésére, hogy a funkció működik és várja a szabályozott sebesség megadását.

A sebességszabályozás indítása

Állandó sebességnél (körülbelül 50 km/h felett) nyomja meg a 2 kapcsoló a oldalát (+): a funkció bekapcsol, az aktuális sebességérték pedig rögzül.

A szabályozott sebességérték a vonalak helyébe lép. A sebességtartó funkció működését a(z) „Távolságtartó” üzenet megjelenése mellett a visszajelző lámpa jelzi.

Ha 50 km/h alatt vagy 160 km/h felett próbálja aktiválni a funkciót, a „Hibás érték” üzenet jelenik meg, és a funkció inaktív marad.

A követési távolság beállítása

A követési távolság a kapcsoló 6 egymás után többszöri megnyomásával állítható be.

Vezetés

Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, leveheti a lábát a gázpedálról.

Ha a memorizált követési távolság mellett a rendszer a gépkocsi sávjában a gépkocsinál lassabban haladó járművet észlel, a gépkocsi fékez (a féklámpák kigyulladnak) és a követett járműhöz igazítja a sebességét az előzőleg kiválasztott követési távolságnak megfelelően.

A sebesség átlépése

Ha a gépkocsi sebessége kisebb a szabályozott sebességnél, és Ön előzni szeretne, az irányjelző bekapcsolása az előzés megkönnyítése érdekében gyorsulást eredményez.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A szabályozott sebesség megváltoztatása

A szabályozott sebesség módosításához nyomja meg egymás után többször a kapcsolót 2:

- a (+) oldalon a sebesség növeléséhez;

- b (-) oldalon a sebesség csökkentéséhez.

A követési távolság módosítása

A gépkocsi és az előtte haladó jármű közötti követési távolságon bármikor változtathat a kapcsoló 6 egymás után többszöri megnyomásával.

A kijelzőegységen megjelenő vízszintes vonalak a választott követési távolságról tájékoztatnak:

- egy vonal rövid (körülbelül egy másodpercnek megfelelő) távolságot;

- két vonal közepes távolságot;

- három vonal nagy (körülbelül két másodpercnek megfelelő) távolságot jelez.

A távolságot a forgalomnak, az adott ország szabályozásának és az időjárási viszonyoknak megfelelően kell kiválasztani.

Ha a rendszer a gépkocsi sávjában járműt észlel, a követési távolság jelző vonalak fölött egy jármű A szimbóluma jelenik meg.

A szabályozott sebesség túllépése

Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával.

Ezen sebesség túllépésekor a szabályozott sebesség és az azt követő sávok pirosan jelennek meg, a szabályozott sebesség pedig villog a kijelzőegységen: a sebességszabályozó funkció már nem aktív.

Ezután engedje fel a gázpedált: a sebesség és a távolság megtartása automatikusan visszaáll, kivéve a funkció készenléti üzemmódba kapcsolásakor.

A funkció készenléti állapota

A funkció készenléti üzemmódba kerül, ha:

- Ön működteti a kapcsolót 4 (O);

- Ön működteti a fékpedált;

- Ön működteti a tengelykapcsoló-pedált;

- Ön működteti a sebességváltókart;

- a motor sebessége túl alacsony vagy túl magas;

- a gépkocsi sebessége 40 km/h sebességnél kisebb vagy 170 km/h sebességnél nagyobb;

- bizonyos vezetést segítő berendezések (ABS, ESCstb.) bekapcsolnak.

Ebben a három esetben a(z) „Adaptív seb.szabályozó KI” üzenet jelenik meg a műszerfalon a funkció készenlétbe állításakor.

A készenléti üzemmódba kerülést jelzi a szabályozott sebességérték szürke kijelzése és a(z) „Távolságtartó” üzenet megjelenése.

A szabályozott sebesség alkalmazása

Ha van elmentett sebességérték, van mód annak előhívására, miután meggyőződött arról, hogy a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik (forgalom, út állapota, időjárási viszonyok stb.). Nyomja meg a 3 (R) gombot, ha a gépkocsi körülbelül 50 km/h felett van.

A memorizált sebesség visszahívásakor a sebességtartó bekapcsolásáról a szabályozott sebesség zöld kijelzése és a(z) „Távolságtartó” üzenet ad megerősítést.

A sebességtartó rendszer felfüggesztett állapotában a 2 kapcsoló a oldalának (+) egyszeri megnyomása bekapcsolja a funkciót, a memorizált sebességérték figyelembevétele nélkül: a rendszer a gépkocsi aktuális haladási sebességét veszi figyelembe.

Megjegyzés: ha a korábban elmentett sebességérték jelentősen magasabb az aktuálisnál, a gépkocsi gyorsításba kezd egészen annak az eléréséig.

Amikor az adaptív sebességtartó automatika aktiválja a féket, előfordulhat, hogy zaj és rezgés keletkezik.

Bizonyos helyzetekben (a gépkocsinál sokkal lassabban haladó jármű elérésekor, a gépkocsi előtt haladó járművek gyorsforgalmi sávba váltásakor stb.) előfordulhat, hogy a rendszernek nincs ideje reagálni, ezért olyan figyelmeztető hangjelzést adhat ki, amely a vezető figyelmét A vagy azonnali beavatkozását B kéri.

Ennek megfelelően cselekedjen és végezze el a szükséges műveleteket.

Figyelem: mindenképpen tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.

A sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését: ehhez fékeznie kell a fékpedál megnyomásával.

A funkció kikapcsolása

A sebességtartó funkció kikapcsol, ha megnyomja a kapcsolót 5 a(z) oldalon; ekkor nem marad elmentett sebességérték. A zöld visszajelző fény és a(z) „Távolságtartó” üzenet jelenik meg a műszerfalon, hogy meggyőződhessen a funkció inaktiválásáról.

Működési rendellenességek

Ha a rendszer egy üzemi hibát észlel, a „Seb. szabályozó ellenőrizendő” üzenet jelenik meg a műszerfalon.

Két lehetőség van:

- a rendszer működése átmenetileg akadályozott (például: piszok, sár, hó stb. takarja a sebességmérő kamerát). Ebben az esetben parkolja le a gépjárművet és állítsa le a motort. Tisztítsa meg a radarkamera érzékelési zónáját. A motor következő indításakor a visszajelző lámpa kialszik és az üzenet megszűnik;

- ellenkező esetben ezt egy másik hiba okozhatja. Forduljon márkaszervizhez.

Ez a vezetést segítő kiegészítő funkció. Ez a funkció semmilyen esetben sem helyettesíti a vezető éberségét és felelős magatartását, akinek állandóan meg kell őriznie a gépkocsi feletti uralmát.

A vezetőnek mindig a közlekedési viszonyokhoz kell igazítania a sebességet, a rendszer utasításaitól függetlenül.

A rendszer semmilyen esetben sem szolgál akadályérzékelő vagy ütközéselkerülő rendszerként.

A rendszeren végzett beavatkozás/javítás

- Az ütések módosíthatják a sebességmérő kamera helyzetét és teljesítményét. Kapcsolja ki a funkciót és forduljon márkaszervizhez.

- A sebességmérő kamera helyzete körüli területen bármilyen műveletet (javítás, csere, szélvédő módosítás stb.) csak képzett szakember végezhet.

A rendszeren csak márkaszerviz jogosult beavatkozást végezni.

A funkció kikapcsolása

A funkció le kell tiltani, ha:

- a féklámpák nem működnek;

- a sebességmérő kamera területe megrongálódott (a szélvédő felől vagy a belső visszapillantó tükör felől);

- a gépkocsit vontatják (autómentés);

- sűrű a forgalom;

- a gépkocsi alagútban halad;

- a gépkocsi kanyargós úton halad;

- a szélvédő berepedt vagy torz (ne próbálja megjavítani a szélvédőnek ezt a részét, cseréltesse ki egy márkakereskedésben);

- a gépkocsi síkos útfelületen vagy rossz időjárási viszonyok (köd, hó, eső, oldalszél stb.) között halad.

Ha a rendszer rendellenesen viselkedik, kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel.

A rendszer működésének korlátai

- Az ellenkező irányban haladó járművek nem váltanak ki figyelmeztetéseket és nem befolyásolják a rendszer működését.

- A rendszer megfelelő működése érdekében a sebességmérő kamerát és környékét tisztán kell tartani, ezeken módosítás nem végezhető.

- Előfordulhat, hogy a rendszer nem veszi figyelembe a mozdulatlan (álló gépkocsik, forgalmi dugók, autópálya-kapuk stb.) vagy lassan mozgó vagy kisméretű (motorkerékpárok, kerékpárok, gyalogosok stb.) akadályokat.

- A gépkocsi sávjába érkező járműveket csak akkor veszi figyelembe a rendszer, ha azok az észlelési tartományába kerülnek. Ilyen esetekben hirtelen vagy késő fékezés fordulhat elő.

- Előfordulhat, hogy kanyar elején vagy kanyarban a sebességmérő kamera ideiglenesen nem észleli a gépkocsi előtt haladó járművet, és ez gyorsulást okozhat.

- Kanyar végén előfordulhat, hogy a gépkocsi előtt haladó járművet nem vagy későn észleli a rendszer. Ilyen esetekben hirtelen vagy késő fékezés fordulhat elő.

- A gépkocsival szomszédos sávban lassabban haladó járművet észlelheti a rendszer, ami lassulást okozhat, ha a két jármű közül az egyik túl közel halad a másik sávjához.

- Egy nagy sebességkülönbségű, lassabb gépkocsit a rendszer nem biztos, hogy figyelembe vesz.

- A rendszer kikapcsol körülbelül 50 km/h sebességnél. A vezetőnek ennek megfelelően kell reagálnia.

- A hirtelen helyzetváltozásokat a rendszer nem veszi azonnal figyelembe. A járművezetőknek mindig és minden körülmények között ébernek kell maradniuk.

A rendszer megzavart működése

Bizonyos körülmények megzavarhatják vagy ronthatják a rendszer működését, például:

- összetett környezeti feltételek (fémhíd, alagút stb.);

- rossz időjárási viszonyok (hó, jégeső, jegesedés stb.);

- rossz látási viszonyok (éjszaka, köd stb.);

- rossz a kontraszt a tárgyak között;

- vakító körülmények (vakító napsütés, szembejövő gépkocsik fényszórói stb.).

Nem kívánt fékezés vagy gyorsulás veszélye.