ELEKTRONIKUS PARKOLÓFÉK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rásegítéses működés

Parkolófék behúzása

A gépkocsi legyen álló helyzetben, rögzíthető az elektromos parkolófékkel:

- a motor indítás/leállítás gombjának megnyomásával 1;

vagy

- ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva;

vagy

- ha a vezetőoldali ajtó nyitva van;

vagy

- ha le van állítva a motor.

Az automata parkolófék behúzását a(z) „Parkolófék behúzva” üzenet és a kijelzőegységen elhelyezkedő visszajelző lámpa }, valamint a kapcsolón 3 lévő visszajelző lámpa 2 igazolja vissza.

A motor leállítását követően, a visszajelző-lámpa 2 az automata parkolófék behúzása után néhány perccel kialszik, és a gépkocsi zárásakor kialszik a visszajelző-lámpa }.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A parkolófék behúzását az ajtók bezárásáig a figyelmeztető lámpa 2 kigyulladása jelzi a kapcsolón 3, a kijelzőegységen pedig a figyelmeztető lámpa } kigyulladása.

Rásegítéses művelet (folytatás)

Megjegyzés: bizonyos esetekben (elektronikus parkolófék meghibásodása, a rögzítőfék kézi kioldása, stb.), egy hangjelzés hallható és az „Húzza be a kéziféket” üzenet jelenik meg a műszerfalon, ami figyelmezteti a parkolófék kioldására.

- járó motornál: a vezetőoldali ajtó nyitásakor;

- álló motornál: az egyik első ajtó nyitásakor.

Ebben az esetben húzza meg, majd engedje el a kapcsolót 3 az automata parkolófék behúzásához.

A parkolófék rásegítéses kiengedése

A fék kioldódik, ha elinduláskor megnyomja a gázpedált.

Kézi működtetés

Az elektronikus parkolóféket manuálisan is vezérelheti.

Az elektromos parkolófék behúzása kézzel

Húzza meg a kapcsolót 3. A visszajelzőlámpa 2 és a visszajelzőlámpa } a kijelzőegységen világít.

Az elektromos parkolófék kioldása kézzel

Nyomja meg a kapcsolót 1 a pedálok lenyomása nélkül a gyújtás bekapcsolásához. Nyomja le a fékpedált, majd a kapcsolót 3: a visszajelző lámpa 2 a kapcsolón és a } kijelzőegységen kialszik.

Mielőtt elhagyja a járművet, ellenőrizze, hogy az automatikus parkolófék be van-e húzva. A 2 visszajelzőlámpa a 3 gombon, és a } visszajelzőlámpa a kijelzőegységen kigyullad, a parkolófék behúzását jelezve, de az ajtók zárását követően kialszik.

Pillanatnyi megállás

Az elektronikus parkolófék kézi aktiválásához (ha megáll egy piros lámpánál vagy ha a járművet megállítja járó motor mellett stb.): húzza meg és engedje el a 3 kapcsolót. A gépjármű újraindításakor a kioldás automatikus.

Parkolás lejtőn

Lejtőn való parkoláskor húzza meg a(z) 3 kapcsolót néhány másodpercre a parkolófék maximális alkalmazásához.

Parkolás kiengedett parkolófékkel (például fagyveszély esetén):

- állítsa le a motort az indító-/leállítógomb 1 megnyomásával;

- oldja ki a vezető biztonsági övét;

- nyissa ki a vezetőoldali ajtót;

- szükség esetén a jármű rögzítésének biztosítására támassza meg a jármű kerekét elöl vagy a kerekek mögött;

- kézzel oldja ki az elektronikus parkolóféket (kérjük, olvassa el az előző oldal „Az elektromos parkolófék kioldása kézzel” című részét). Az automata parkolófék kiengedett helyzetének jelzése érdekében, hangjelzés kíséretében, a műszerfalon megjelenik a „Húzza be a kéziféket” üzenet (ez normális);

- csukja be a vezető ajtaját és zárja be a járművet.

Lejtőn való parkoláskor például sárban, hóban vagy jégen előfordulhat, hogy a jármű elmozdul. Forgassa el a kerekeket úgy, hogy a gépkocsit megtámassza egy robusztus tárgy (járdaszegély stb.).

Ha a vezetőoldali ajtó nincs vagy rosszul van becsukva és a motor jár, biztonsági okokból, az automatikus kioldás kikapcsolt helyzetben van (nehogy a gépjármű elguruljon a vezető nélkül). Ha a gépkocsivezető lenyomja a gázpedált, a kijelzőegységen megjelenik az „Engedje ki kézzel” üzenet.

Ha a(z) „VESZÉLY! Elekt- romos hiba” vagy az „ellenőrizze az akkumulátort” üzenet jelenik meg, akkor a gépkocsi rögzítése érdekében húzza be a kapcsolót 3 kb. 10 másodpercig. Ha a lejtő és a körülmények megkövetelik, ékelje ki a jármű kerekeit.

A gépkocsi elgurulhat.

Forduljon márkaszervizhez.

Működési rendellenességek

- Hiba esetén a © visszajelző lámpa felkapcsol a kijelzőegységen, a(z) „Ellenőriztesse a parkolóféket” üzenet kíséretében, valamint bizonyos esetekben a } visszajelző lámpa felkapcsol. Forduljon sürgősen márkaszervizhez.

- Az automata parkolófék meghibásodása esetén, a visszajelző-lámpa ® kigyullad a(z) „Fékrendszer hibás” üzenet, hangjelzés és bizonyos esetekben a figyelmeztető lámpa } kíséretében.

Azonnal álljon meg a forgalmi viszonyoknak megfelelően.

Mielőtt kiszáll a gépkocsiból, tegye a fokozatválasztó kart N állásba, húzza be a kéziféket és állítsa le a motort. Ha a motor jár, a sebességváltó sebességben van, a jármű álló helyzetében gázadással el tud indulni.

Balesetveszély.

A kijelzőegység hibáját jelzi a (hang)jelzés hiánya. Ez arra figyelmezteti, hogy feltétlenül álljon meg, amint azt a forgalmi viszonyok lehetővé teszik. Rögzítse megfelelően a gépjárművet, és forduljon márkaszervizhez.